Porijeklo porodice Hećimović iz Pehara kod Zenice

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Uskoro

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina

Hećimoviću iz Pehara, Zenica, je putem testiranja preko komercijalne kompanije za genetičko testiranje Family Tree DNA utvrđena haplogrupa I2a1b-S17250. Upoređivanjem Y-STR markera nismo uspjeli identifikovati bliže srodnike.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.

Porodično porijeklo i predanje

Hećimovići su starinom iz Pehara, Zenica. Najstariji poznati muški predak testiranih Hećimovića se zvao Mehmed Hećimović.

Zaključak

Putem genetičkog istraživanja na Y hromosomu sa 111 Y-STR markera je testiranom Hećimoviću porijeklom iz Pehara, Zenica, utvrđena haplogrupa I2a1b-S17250. Pripadnici haplogrupe I2a1b potiču od paleoevropskih populacija koji su započeli svoju rekonolizaciju Evrope sa područja franko-kantabrijskog refugijuma u jugozapadnoj Evropi na koncu posljednjeg ledenog doba (Rootsi et al. 2004). Mutacija S17250, koja je prema proračunu YFull projekta formirana prije oko 2.200 godina, je u najvećoj mjeri diverzificirana na području sjeverozapadnog Balkana i u prekokarpatskim zemljama istočne i centralne Evrope. Novija istraživanja sugeriraju da se prvobitna ekspanzija ove mutacije, kao i njoj pararelnih ogranaka, odvijala sa područja današnje jugoistočne Poljske, najprije u slavenskom migracionom talasu tokom ranog srednjeg vijeka (Fóthi et al. 2019).

Simulacija teoretske putanje haplogrupe I2a1b-S17250 u vremenskim kontekstima (Scaled Innovation – SNP Tracker od Rob Spencera). Migraciona ruta je samo kompjuterska simulacija i ne bi trebana biti tumačena doslovno. Verzija 2021-09-17; YTree verzija 2022-01-04. Mapa od Tom Pettersona.

Reference

1. ^Fóthi, E., Gonzalez, A., Fehér, T. et al. Genetic analysis of male Hungarian Conquerors: European and Asian paternal lineages of the conquering Hungarian tribes. Archaeol Anthropol Sci 12, 31 (2020). https://doi.org/10.1007/s12520-019-00996-0.
2. ^Rootsi S, Magri C, Kivisild T, et al. Phylogeography of Y-chromosome haplogroup I reveals distinct domains of prehistoric gene flow in europe. Am J Hum Genet. 2004;75(1):128-137. doi:10.1086/422196.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »